Financiën

Sponsoring

Sponsoring

De school voert geen gericht beleid om fondsen te werven via sponsoring. Met uitzondering van een enkele eenmalige gift van relaties zijn er via sponsoring geen inkomsten.
WA- en ongevallen-verzekering

WA- en Ongevallenverzekering

Ten behoeve van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en alle (vrijwillige) medewerkers van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Leerlingen zijn niet bij deze verzekering ondergebracht en indien een leerling door een ander aansprakelijk wordt gesteld, dient dit via zijn of haar eigen WA-verzekering te worden afgehandeld.
Scholieren- ongevallen-verzekering

Scholierenongevallenverzekering

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot heeft een aanvullende scholierenongevallenverzekering afgesloten die leerlingen en de medewerkers verzekert. Deze verzekering is geldig tijdens de schooluren zowel in het gebouw als op de bij de school behorende terreinen, tijdens excursies, sportevenementen, stages en schoolreizen binnen Europa, die door of namens de schoolleiding zijn georganiseerd. Tevens geldt deze verzekering een uur voor het begin en een uur na het einde van de lessen van de schoolactiviteiten. Het betreft een dekking die betrekking heeft op lichamelijk letsel. Materiële schade wordt op basis van deze verzekering dus nooit vergoed! De ongevallenverzekering is bij de Goudse Verzekeringen ondergebracht. De verzekerde bedragen worden uitgekeerd indien er niet elders een verzekering is afgesloten en uiteraard voor zover de polis dekking biedt. Indien zich een ongeval voordoet, moet dit onmiddellijk bij de school gemeld worden, waar een schadeformulier verkrijgbaar is. Deze collectieve verzekering is een basisvoorziening en de dekking geldt uitsluitend tijdens schoolactiviteiten. De mogelijkheid bestaat deze basisvoorziening uit te breiden tot een 24-uursdekking of bovengenoemde uitkeringsbedragen te verhogen tegen een lage premie. Dit kan met een formulier dat in het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt wordt.
Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

Als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het volgen van onderwijs voor leerlingen verstrekt de overheid, indien nodig, toelagen in diverse vormen. Deze regelingen worden uitgevoerd vanuit Groningen door DUO voorheen de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Voor leerlingen van onze school zijn van belang:

  1. de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos18-) voor leerlingen jonger dan 18 jaar.
  2. de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos18+) voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Leerlingen van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een tegemoetkoming studiekosten via de Wet op Studiefinanciering. De basisbeurs is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders; aanvullende financiering en toeslagen kunnen aangevraagd worden, maar zijn wél afhankelijk van het ouderlijk inkomen. Het is van belang dat de studiefinanciering tijdig wordt aangevraagd. Informatie over studiefinanciering kunt u opvragen bij DUO (www.duo.nl) of bij de decanen van de school.
Schoolboeken

‘Gratis’ schoolboeken

De maatregel ‘gratis schoolboeken’ geldt voor het gehele voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2009-2010 ontvangen de scholen het geld en stelt de school het afgesproken lesmateriaal gratis ter beschikking aan ouders/leerlingen.
Materiaal

Materialen

Welk materiaal is gratis?

Al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en gericht is op informatieoverdracht in onderwijssituaties wordt jaarlijks gratis ter beschikking gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms en dvd’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door school gemaakt materiaal en licenties voor online materiaal.

Welk materiaal is niet gratis?

Schoolspullen die persoonsgebonden zijn of waarmee geen informatie wordt overgedragen, moeten door de ouders nog steeds betaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals een agenda, schriften, multomappen, pennen, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, beschermende kleding/bril, usb-stick, laptop, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, kosten van (privé) ict-applicaties.
Schade

Materiële schade

Schade die door leerlingen direct of indirect wordt toegebracht aan eigendommen van de school wordt hersteld op kosten van de leerling of van de ouders. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van leerlingen of voor het verlies van bezittingen. De leerling die de schade heeft geleden moet de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. De school zal er echter alles aan doen om de schade aan eigendommen van leerlingen te beperken. Belangrijk hierbij is het om geen waardevolle zaken mee naar school te nemen en om bij de lessen lichamelijke opvoeding de aanwijzingen van de vakdocenten aangaande horloges, sieraden enz. nauwgezet te volgen. Alle gevonden voorwerpen worden bij de conciërges bewaard.