Kwaliteitszorg

Op elke school is in meer of mindere mate sprake van kwaliteitszorg. Denk maar aan klankbordgroepen, leerlingenquêtes, scholing, opstellen van een gedragscode en klachtenregeling. Soms gaat het daarbij om in de tijd gegroeide vormen van kwaliteitszorg, die niet expliciet zijn verwoord. Scholen zullen verantwoording moeten afleggen over de kwaliteit van het gevoerde beleid. Ouders, leerlingen, medezeggenschapsraad en overheid vragen hier steeds nadrukkelijker om. De ranglijsten in kranten en tijdschriften zijn in dit opzicht illustratief. Maakt de school waar wat in de schoolgids beloofd wordt? Eigenlijk gaat het bij kwaliteitszorg in scholen om vijf eenvoudige vragen:

Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen ook goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Kortom, kwaliteitszorg betekent dat scholen de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Daarvoor is feedback nodig. Bijvoorbeeld: leren onze leerlingen goed, hoe weten we dat en zien anderen dat ook?

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot heeft besloten – met oog voor en behoud van het vele goede dat er al is – werk te maken van systematische kwaliteitszorg. Concreet betekent dit dat er binnen Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot evaluatieonderzoeken plaatsvinden. Zo worden er waarderingsonderzoeken op het Kempenhorst College en het Heerbeeck College gehouden. Leerlingen, ouders en medewerkers worden gevraagd enquêtes in te vullen die onder meer gericht zijn op pedagogisch klimaat, didactiek en vaardigheden. Na het opstellen van een gedegen analyse en rapportage zullen deze onderzoeken leiden tot verbeterplannen en acties. Aangezien kwaliteitszorg een cyclisch proces is vinden deze metingen regelmatig plaats.

Naast deze metingen vormt zelfevaluatie & visitatie een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg. In samenwerking met scholen als o.a. het ds. Pierson College in Den Bosch, het Strabrecht College in Geldrop en het Stedelijk College in Eindhoven wordt ieder jaar een specifiek onderwerp diepgaand onderzocht. De evaluatiegegevens die hieruit voortkomen, vormen input voor acties die moeten leiden tot verbetering van het dagelijks werk in en buiten de klas.

In het Kwaliteitszorgplan 2021-2022 worden deze en andere actuele activiteiten nader toegelicht.

Onderzoek afstandsonderwijs (voorjaar 2020)

Voor de meivakantie heeft V.O. Best-Oirschot een onderzoek uitgezet om het afstandsonderwijs te evalueren. We hebben daarvoor een vragenlijst verspreid onder leraren, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Veel leraren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank!

De resultaten zijn ondertussen geanalyseerd. Vanzelfsprekend willen we de respondenten van het onderzoek informeren over de resultaten. Hier is een beknopte ‘factsheet’ van de resultaten te vinden. Zoals te zien is zijn leraren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) (zeer) tevreden over de organisatie en communicatie van het afstandsonderwijs. Ook zien alle respondenten mogelijkheden om in de toekomst online onderwijs te combineren met contactonderwijs. Er zijn ook een aantal zaken die onze aandacht verdienen. Bijvoorbeeld, de manier waarop we op afstand inzicht kunnen blijven houden in het leer-en ontwikkelproces van leerlingen. Dat blijkt niet alleen voor V.O. Best-Oirschot, maar ook voor veel andere scholen lastig.

Een volledige en uitgebreide rapportage met aanbevelingen volgt nog. Dat rapport willen we gebruiken om het online onderwijs nog beter te maken. Maar ook om met elkaar de mogelijkheden voor hybride onderwijs (contactonderwijs gecombineerd met online onderwijs) in de toekomst te verkennen.