Solidariteitsfonds

Het VOBO-Solidariteitsfonds is in mei 2023 opgericht om buitensluiting van leerlingen met onvoldoende financiële middelen te voorkomen. Partijen zoals gemeenten, Stichting Leergeld en maatschappelijke organisaties hebben een rol in de zorg voor kwetsbaren, evenals de burgers zelf. Toch vallen talloze mensen tussen wal en schip. Dat dreigt elk jaar ook voor een aantal leerlingen van de scholen van VOBO: het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot. Het solidariteitsfonds verstrekt subsidie t.b.v. leermiddelen en/of activiteiten die door school worden georganiseerd. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door ouders van leerlingen van het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot (VOBO-scholen).

De middelen van het fonds worden verkregen uit:
a. Bijdragen van derden;
b. Subsidie, giften, legaat en erfstelling;
c. Opbrengst van het fondsvermogen en de gelden die door activiteiten van het fonds zijn verkregen.

De middelen van het fonds worden uitsluitend gebruikt om het gestelde doel (uitsluiting van leerlingen voorkomen) te realiseren. Er zijn geen overhead-/beheerskosten. Het fonds heeft een eigen jaarverslag waarin verslag gedaan wordt van inkomsten, uitgaven en activiteiten van het fonds.

Afscheid Ton Broeren
Aan het eind van dit schooljaar gaat Ton Broeren, Algemeen directeur/bestuurder van VOBO, met pensioen. Hij vraagt de genodigden om geen bloemen of cadeaus voor hem mee te nemen, maar een eventuele bijdrage aan het solidariteitsfonds wordt zeer op prijs gesteld.

Donaties
Donaties kunnen overgemaakt worden op NL13 RABO 0339 7821 88, t.n.v. VOBO-Solidariteitsfonds (Stg. Kath. Scholengroep inz. VOBO-Solidariteitsfonds). Het fonds heeft de ambitie om een ANBI-status te verwerven.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het bestuur van het solidariteitsfonds via solidariteitsfonds@voboscholen.nl.